Strona główna » RODO

RODO

Klauzura RODO

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowe informację na temat polityki prywatności.

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez TERABAJT Michał Pasynek adres: Wyszyńskiego 20/15, 11-100 Lidzbark Warmiński, jako Administratora danych w celu zrealizowania serwisu jaki nam zlecasz.
W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres e-mail: terabajt@terabajtlw.pl.
Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych.
Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do
organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Twojej sprawy.

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Pasynek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Terabajt Michał Pasynek z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 20/15, 11-100 Lidzbark Warmiński NIP: 7431915021

2. Kto jest osobą kontaktową u administratora?

W sprawach związanych z przetwarzaniem
Państwa danych osobowych można kontaktować się z Michał Pasynek, e-mail: terabajt@terabajtlw.pl, tel: 606446896

3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna tego przetwarzania?

Cel przetwarzania: realizacji usług serwisowych z Państwem

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw

Cel przetwarzania: realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art.. 535 kodeksu cywilnego

Cel przetwarzania: kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów

Cel przetwarzania: przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw

Cel przetwarzania: przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaru

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw

Cel przetwarzania: dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów

Cel przetwarzania: prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia

Cel przetwarzania: wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów

4. Jak są pozyskiwane dane osobowe?

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa

5. Komu są przekazywane dane osobowe?

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach, biuru księgowemu),

dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

6. Czy dane osobowe są lub będą przekazywane poza Unię Europejską?

Nie.

7. Przez jaki okres będą przetwarzane dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

8. Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

9. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy?

Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny
przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

10. Czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?

Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

11. Czy jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12. Czy dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

13. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

– Imię,
– Nazwisko,
– Numer telefonu,
– Adres e-mail,
– Datę zlecenia serwisowego,
– Nazwę firmy, dane firmy,
– Nazwę urządzenia do serwisu,
– Model oraz Firmę urządzenia do serwisu,
– Dołączone akcesoria,
– Opis usterki,
– Jakie dany mamy zachować,
– ew. Uwagi,
– Zgłoszenie Serwisowe opatrzone podpisem

Podstawa prawna przekazania informacji : art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: “Rozporządzeniem”),